Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie C.A.Turist s.r.o.

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie C.A.Turist s.r.o. (ďalej len Všeobecné podmienky), sú záväzné pre všetky zájazdy, pobyty a služby cestovného ruchu poskytované a obstarávané cestovnou kanceláriou C.A.Turist v súlade so všeobecnou právnou úpravou obsiahnutou v Občianskom zákonníku. Všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej len zmluvy o zájazde), ktorú CK C.A.Turist uzatvára s objednávateľom zájazdu. Predpokladom príjemného pobytu je tiež dobrá informovanosť o vybranej krajine, o charaktere pobytového miesta, o rozsahu a obsahu ponúkaných služieb, o zmluvných podmienkach. Prosíme Vás preto, aby ste sa podrobne oboznámili so všetkými informáciami uvedenými v našich ponukových materiáloch. Podpísaním zmluvy potvrdzujete, že sú Vám tieto informácie a podmienky známe, uznávate ich a súhlasíte s nimi.

I. Vznik zmluvného vzťahu

1) Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:

a/ obstarávateľ, Cestovná kancelária C.A.TURIST s.r.o. so sídlom Odborárska 23, 831 02 Bratislava (ďalej len CK C.A.Turist), ktorá do zmluvného vzťahu vstupuje vo vlastnom mene alebo prostredníctvom externých autorizovaných predajcov (ďalej len CK) a

b/ objednávateľ (zákazník), ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.

2) Zmluvný vzťah medzi CK C.A.Turist a objednávateľom vzniká uzatvorením zmluvy o zájazde, t.j. prijatím objednávateľom podpísanej objednávky (návrh zmluvy o zájazde) a jej potvrdením zo strany CK.

Zmluva o zájazde zaväzuje aj všetky ďalšie osoby v nej uvedené ako účastníkov zájazdu. Za plnenie zmluvných záväzkov ďalších osôb uvedených v zmluve o zájazde ručí objednávateľ ako za plnenie svojich vlastných záväzkov a to solidárne.

3) Predmet zmluvy o zájazde je určený podľa ponuky CK C.A.Turist, zákazníkom potvrdených objednávok, týchto Všeobecných podmienok, príp. osobitných dohodnutých podmienok priložených k potvrdenej objednávke.

4) Potvrdením zmluvy o zájazde sa CK C.A.Turist objednávateľovi zaväzuje obstarať služby v dohodnutom rozsahu, kvalite a v súlade s dohodnutými podmienkami.

II. Cenové podmienky

1) Ceny zájazdov obstarávaných CK C.A.Turist sú zmluvnými cenami dojednanými písomnou dohodou medzi CK.C.A.Turist a objednávateľom. Záväzná a dohodnutá cena je uvedená v zmluve o zájazde. V ponuke CK C.A.Turist sú uvedené orientačné ceny zájazdov a služieb. Pre určenie cien zájazdov boli použité ceny služieb a poplatkov známe v dobe prípravy ponuky (katalógu).

2) CK C.A.Turist je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu v prípade, že dôjde k

a) zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok. Vzhľadom na veľké pohyby cien ropy na svetových trhoch môže CK C.A.Turist požadovať od zákazníka zaplatenie tzv. palivového príplatku pri autokarovej alebo leteckej doprave,

b) zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napr. letiskových a prístavných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu.

c) zmene kurzu slovenskej meny použitého na určenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 5%, ak k tomuto zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začatím zájazdu.

3) Pokiaľ dôjde k uvedeným zmenám do 21. dňa pred začiatkom zájazdu, je CK C.A.Turist oprávnená cenu zájazdu uvedenú v zmluve o zájazde jednostranne zvýšiť o čiastku, o ktorú sa zvýši cena alebo platba podľa odstavca 2) oproti cene služieb a platieb zahrnutých v cene zájazdu.

4) Písomné oznámenie o zvýšení ceny musí CK odoslať objednávateľovi najneskôr 21 dní pred začiatkom zájazdu, inak cestovnej kancelárii nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu.

III. Platobné podmienky

1) CK C.A.Turist má právo na zaplatenie ceny objednaných služieb pred ich poskytnutím a objednávateľ je povinný uhradiť cenu služieb pred ich poskytnutím.

2) CK C.A.Turist je oprávnená požadovať zaplatenie preddavkov pri podpise zmluvy o zájazde. Výška preddavkov a časový rozvrh platieb je dohodnutý takto:

a) pri vzniku zmluvného vzťahu je objednávateľ povinný uhradiť preddavok vo výške minimálne 50% ceny objednaných služieb, ak nebolo dohodnuté inak,

b) najneskôr 45 dní pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť doplatok do celkovej ceny objednaných služieb,

c) pri vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 45 dní pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť 100% ceny objednaných služieb.

3) Objednávateľ má nárok na poskytnutie služieb len po zaplatení celej ceny objednaných služieb. V prípade, že objednávateľ z akýchkoľvek dôvodov nedodrží termín úhrady celej ceny objednaných služieb, je CK C.A.Turist oprávnená požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa čl. VII týchto Všeobecných podmienok a odstúpiť od uzavretej zmluvy o zájazde.

IV. Práva a povinnosti objednávateľa

1) K základným právam objednávateľa patrí najmä:

a/ právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,

b/ právo vyžadovať od CK informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,

c/ právo byť v zmluvne dohodnutých alebo zákonných lehotách zoznámený s prípadnými zmenami v zmluvne dohodnutých službách,

d/ právo kedykoľvek pred začatím čerpania služieb odstúpiť od zmluvy podľa čl. VII. týchto Všeobecných podmienok,

e/ právo na reklamáciu nedostatkov a jej vybavenie v súlade s čl. VIII. týchto Všeobecných podmienok,

f/ právo obdržať najneskôr 7 dní pred začiatkom zájazdu ďalšie písomné podrobné informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre objednávateľa dôležité a ktoré sú cestovnej kancelárii známe, ak nie sú už obsiahnuté v zmluve o zájazde alebo v ponuke, ktorá bola objednávateľovi odovzdaná, najmä:

fa/ upresnenie nasledovných údajov :

- ďalšie platby za služby, ktorých cena nie je zahrnutá v cene zájazdu, údaje o počte a výške týchto ďalších platieb, ak sú súčasťou zájazdu,

- ak je súčasťou zájazdu ubytovanie, jeho názov, poloha, kategória a trieda, stupeň vybavenosti a hlavné charakteristické znaky,

- ak je súčasťou zájazdu doprava, druh, charakteristika a kategória dopravného prostriedku, údaje o trase cesty,

- spôsob a rozsah stravovania, ak je súčasťou zájazdu;

fb/ podrobnosti o možnosti kontaktu na neplnoletú osobu alebo zástupcu CK v mieste pobytu neplnoletej osoby, ak ide o zájazd, ktorého účastníkom je neplnoletá osoba,

fc/ meno, miesto pobytu alebo kontaktnú adresu a telefónne číslo zástupcu CK, na ktorého sa objednávateľ v ťažkostiach v priebehu zájazdu môže obrátiť so žiadosťou o pomoc a ktorý je oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie objednávateľa počas zájazdu,

fd/ všetky potrebné doklady, ktoré potrebuje objednávateľ na poskytovanie obstaraných služieb (napr. letenku, poukaz na poskytnutie dohodnutého ubytovania a stravovania),

fe/ informácie o možnosti uzavrieť poistenie pre prípad, že objednávateľovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od zmluvy o zájazde, pokiaľ toto poistenie nie je zahrnuté v cene zájazdu;

g/ právo písomne oznámiť CK pred začiatkom zájazdu, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba, uvedená v oznámení. Toto právo však môže objednávateľ uplatniť iba v lehote do 45 dní pred začiatkom zájazdu, po uplynutí tejto lehoty toto právo objednávateľa zaniká. Oznámenie musí obsahovať aj vyhlásenie nového objednávateľa, že súhlasí s uzatvorenou zmluvou a spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva objednávateľom. Pôvodný objednávateľ a nový objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a úhradu nákladov, ktoré cestovnej kancelárii v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú.

2) K základným povinnostiam objednávateľa patrí najmä:

a/ poskytnúť cestovnej kancelárii potrebnú súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, predovšetkým pravdivo a úplne uvádzať požadované údaje v zmluve o zájazde vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť ďalšie doklady potrebné pre riadne poskytnutie dohodnutých služieb (napr. žiadosti o udelenie víz, fotografie) podľa požiadavky CK,

b/ zabezpečiť u osôb do 15r. sprevádzanie a dohľad dospelého účastníka v priebehu zájazdu, obdobne zabezpečiť sprevádzanie a dohľad u osôb, ktorých zdravotný stav to vyžaduje,

c/ nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov,

d/ zaplatiť cenu zájazdu v súlade s čl. III. týchto Všeobecných podmienok,

e/ bez zbytočného odkladu oznamovať CK svoje stanovisko k prípadným zmenám v podmienkach a obsahu dohodnutých služieb,

f/ prevziať od CK doklady potrebné pre čerpanie služieb,

g/ mať u seba platný cestovný doklad, prípadne vízum (pokiaľ je požadované), dodržiavať pasové a colné predpisy krajín, do ktorých cestuje. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním týchto predpisov, znáša účastník zájazdu,

h/ splniť očkovacie, príp. ďalšie zdravotné formality pri cestách do krajín, pre ktoré sú stanovené medzinárodnými zdravotníckymi predpismi,

i/ riadiť sa pokynmi sprievodcu, delegáta alebo iného určeného zástupcu CK a dodržiavať stanovený program,

j/ počínať si tak, aby nedochádzalo k škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných zákazníkov, dodávateľov služieb alebo CK,

k/ dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov voči dodávateľom služieb podľa čl. VIII. týchto Všeobecných podmienok.

l/ uhradiť škodu, ktorú spôsobil zavineným konaním na dopravnom prostriedku alebo ubytovacom a inom zariadení, kde čerpal služby obstarané CK C.A.Turist,

m/ v prípade, že objednávateľ porušuje Zmluvu o zájazde tak, že využíva služby, ktoré nie sú dohodnuté v Zmluve o zájazde, je povinný zaplatiť k bežnej cene takto čerpaných služieb zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa bežnej cene takto čerpaných služieb. Rovnako v prípade, že v rozpore s uzavretou Zmluvou o zájazde čerpá osoba, ktorá nebola uvedená v zmluve, je objednávateľ povinný zaplatiť k bežným cenám čerpaných služieb zmluvnú pokutu vo výške bežnej ceny takto čerpaných služieb.     

3) K povinnostiam objednávateľov – právnických osôb, ktoré sú účastníkmi zmluvného vzťahu ďalej patrí:

a/ zoznámiť svojich účastníkov s týmito Všeobecnými podmienkami ako aj s ďalšími informáciami, ktoré od CK obdrží, najmä ich však informovať o rozsahu a kvalite služieb,

b/ zabezpečiť, aby všetci účastníci plnili základné povinnosti zákazníkov, ktoré vyžadujú ich osobnú súčinnosť a ktorých nositeľom môže byť iba jednotlivý účastník,

c/ odovzdať cestovnej kancelárii vopred menný zoznam účastníkov, u detí do 15r. uviesť úplný dátum narodenia a uviesť osoby zodpovedné za dohľad a ich sprevádzanie.

V. Povinnosti a práva CK C.A.Turist

1) CK C.A.Turist je povinná pred uzatvorením zmluvy o zájazde informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa rozsahu služieb uvedených v zmluve, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu.

2) CK C.A.Turist nie je povinná poskytnúť zákazníkovi plnenia nad rámec vopred potvrdených a zaplatených služieb.

3) CK C.A.Turist je povinná mať uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu, na základe ktorej vzniká objednávateľovi právo na poistné plnenie v prípadoch, keď CK z dôvodu svojho úpadku:

a/ neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do miesta plánovaného skončenia zájazdu alebo do Slovenskej republiky, ak je táto doprava súčasťou zájazdu,

b/ nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil,

c/ nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý sčasti.

V prípade, že CK C.A.Turist neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do miesta plánovaného skončenia zájazdu alebo do Slovenskej republiky, pokiaľ je táto doprava súčasťou zájazdu, poskytne poisťovňa poistné plnenie finančným zabezpečením dopravy z miesta pobytu v zahraničí do miesta plánovaného skončenia zájazdu alebo do Slovenskej republiky vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania do odchodu. CK C.A.Turist je povinná organizačne zabezpečiť uvedenú dopravu vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania prostredníctvom svojho povereného pracovníka alebo prostredníctvom zmluvne dohodnutej organizácie.

Ak si objednávateľ zabezpečí dopravu vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania na vlastné náklady, poisťovňa objednávateľovi uhradí tieto náklady iba do výšky, akú by musela vynaložiť, ak by dopravu, ubytovanie a stravovanie zabezpečovala CK C.A.Turist prostredníctvom svojho povereného pracovníka alebo prostredníctvom zmluvne dohodnutej organizácie.

Poistné plnenie poskytne poisťovňa ihneď po overení pravdivosti oznámenia poistnej udalosti, najneskôr do 24 hodín. Na oznámenie takejto poistnej udalosti sa nevyžaduje písomná forma.

Nároky objednávateľa, ktoré mu vznikli proti CK C.A.Turist v dôsledku neplnia zmluvy o zájazde, prechádzajú na poisťovňu, a to až do výšky plnenia, ktoré mu poisťovňa poskytla.

VI. Zmeny dohodnutých služieb, zrušenie zájazdu

1) Ak je CK C.A.Turist nútená pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu nová cena uviesť. Objednávateľ má právo sa rozhodnúť, či so zmenou zmluvy súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút. Svoje rozhodnutie objednávateľ musí písomne oznámiť CK v lehote určenej cestovnou kanceláriou v návrhu zmeny zmluvy.

2) CK C.A.Turist má právo zrušiť zájazd, ktorý je predmetom zmluvného vzťahu uzavretého medzi CK C.A.Turist a objednávateľom, ak do 21 dní pred jeho začiatkom nebude dosiahnutý min. počet účastníkov zájazdu. Minimálny počet účastníkov zájazdu je pre všetky zájazdy stanovený počtom 35 účastníkov zájazdu, pokiaľ nie je v ponuke stanovený iný min.počet účastníkov zájazdu. Ak CK C.A.Turist zruší zájazd, je povinná túto skutočnosť objednávateľovi písomne oznámiť bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote do 7 dní pred začiatkom zájazdu.

3) CK C.A.Turist si ďalej vyhradzuje právo zrušiť zájazd v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

4) Ak CK C.A.Turist odstúpi od zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho začiatkom alebo ak objednávateľ nesúhlasí s navrhovanou zmenou zmluvy podľa ods. 1), má objednávateľ právo žiadať, aby mu CK C.A.Turist na základe novej zmluvy poskytla iný zájazd najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej zmluve, ak CK C.A.Turist môže takýto zájazd ponúknuť. Pri uzatvorení novej zmluvy sa platby uskutočnené na základe pôvodnej zmluvy považujú za platby podľa novej zmluvy. Ak je cena nového zájazdu nižšia ako už uskutočnené platby, je CK C.A.Turist povinná tento rozdiel bezodkladne objednávateľovi vrátiť.

5) Ak CK C.A.Turist zruší zájazd v lehote kratšej ako 20 dní pred termínom jeho začiatku, objednávateľ má právo na primeranú náhradu škody.

6) Ak po začiatku zájazdu CK C.A.Turist neposkytne objednávateľovi služby alebo ich podstatnú časť riadne a včas alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď ju k tomu zmluva zaviazala, je povinná bezodkladne urobiť také opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať. Ak pokračovanie zájazdu nemožno zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality, než sú uvedené v zmluve, je CK C.A.Turist povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny medzi ponúkanými a poskytnutými službami.

7) Ak služby podľa odst. 6) nemožno zabezpečiť alebo ich objednávateľ neprijme, je CK C.A.Turist povinná bezodkladne vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny zájazdu. V prípade, že súčasťou zájazdu je aj doprava, je CK C.A.Turist povinná poskytnúť objednávateľovi dopravu späť na miesto odchodu alebo na iné miesto návratu, s ktorým objednávateľ súhlasí, vrátane nevyhnutného náhradného ubytovania a stravovania. Ak je doprava uskutočnená iným dopravným prostriedkom, než ktorý bol dohodnutý v zmluve, je CK C.A.Turist povinná :

a/ vrátiť rozdiel ceny, ak je doprava uskutočnená za nižšie náklady, alebo

b/ rozdiel ceny uhradiť z vlastných prostriedkov ak je doprava uskutočnená za vyššie náklady.

8) Na základe individuálneho želania objednávateľa je CK C.A.Turist pripravená, pokiaľ je to možné, urobiť zmeny podmienok dohodnutých v zmluve o zájazde. Vykonanie týchto zmien podlieha zaplateniu poplatku v paušálnej výške 10 € za každú zmenu. Ide o zmenu osoby alebo mena účastníka, počtu osôb, termínu, nástupného miesta, typu ubytovacieho zariadenia a pod. V prípade doručenia návrhu takejto zmeny zmluvy požadovanej objednávateľom v lehote kratšej než 45 dní pred začiatkom zájazdu, je takýto návrh považovaný za odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa a objednávateľ je povinný zaplatiť cestovnej kancelárii zmluvnú pokutu v súlade s čl. VII. týchto Všeobecných podmienok.

9) CK C.A.Turist si vyhradzuje právo vylúčiť zo zájazdu účastníka, ktorý pod vplyvom alkoholu alebo inej látky znemožňuje riadnu realizáciu samotného zájazdu a svojím správaním ohrozuje bezpečnosť ďalších účastníkov zájazdu.

10) CK C.A.Turist si vyhradzuje právo zmeny dátumu a času odletu spôsobenej letovými podmienkami a povoleniami v letovej prevádzke. Objednávateľ bude v takomto prípade včas a vhodnou formou informovaný.

VII. Odstúpenie od zmluvy

1) CK C.A.Turist môže pred začiatkom zájazdu od zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, ktoré boli zmluvne dohodnuté. Písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy s uvedením dôvodov zasiela CK C.A.Turist doporučeným listom na adresu objednávateľa uvedenú v zmluve o zájazde. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia.

2) Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb:

a) bez udania dôvodu,

b) ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy podľa čl. VI. odst. 4) týchto Všeobecných podmienok,

c) z dôvodov porušenia povinností CK C.A.Turist vyplývajúcich zo zmluvy. Oznámenie o odstúpení od zmluvy vykoná objednávateľ písomnou formou v predajnom mieste, kde zájazd zakúpil, alebo ho na toto predajné miesto pošle doporučenou poštou, príp. doručí iným preukázateľným spôsobom. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom spísania oznámenia o odstúpení od zmluvy, príp. dňom doručenia písomného oznámenia na predajné miesto, kde si objednávateľ zájazd zakúpil.

3) Ak je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinností cestovnej kancelárie, alebo ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy, je CK C.A.Turist povinná bezodkladne vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú od neho dostala na úhradu ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy, pričom objednávateľ nie je povinný zaplatiť cestovnej kancelárii C.A.Turist zmluvné pokuty. Právo objednávateľa na náhradu škody týmto nie je dotknuté.

4) Ak nie je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinností cestovnej kancelárie C.A.Turist, ktoré sú určené zmluvou, alebo ak CK C.A.Turist odstúpi od zmluvy z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť CK C.A.Turist zmluvné pokuty. Výška zmluvnej pokuty je stanovená podľa počtu dní pred nástupom na zájazd alebo čerpaním služieb nasledovne:

a) 31 a viac kalendárnych dní 30% zo stanovenej ceny zájazdu + poistné 100% za každého účastníka zájazdu

b) 30 až 15 kalendárnych dní    50% zo stanovenej ceny + poistné 100% za každého účastníka zájazdu

c) 14 až 7 kalendárnych dní    80% zo stanovenej ceny + poistné 100% za každého účastníka zájazdu

e) 6 a menej kalendárnych dní 100% zo stanovenej ceny + poistné 100% za každého účastníka zájazdu.

5) Ak nenastúpi zákazník na zájazd, pobyt alebo nevyčerpá službu cestovného ruchu bez predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy, alebo z dôvodu nesplnenia povinností podľa čl. IV. odst. 2) písm. g) týchto Všeobecných podmienok, je povinný uhradiť 100% z vopred stanovenej ceny.

6) Vopred stanovenou cenou sa rozumie predajná cena vrátane všetkých účastníkom zakúpených fakultatívnych služieb. Vopred stanovená cena nezahŕňa zvláštne zľavy poskytované cestovnou kanceláriou C.A.Turist a zmluvne dohodnuté alebo právnym predpisom stanovené náhrady tuzemským a zahraničným dodávateľom služieb.

7) Pri určení počtu dní pre výpočet zmluvnej pokuty je rozhodujúci deň, ktorým nastávajú účinky odstúpenia od zmluvy. Tento deň sa tiež započítava do stanoveného počtu dní. Do počtu dní sa nezapočítava deň, v ktorom má byť poskytnutá prvá služba - deň odjazdu, odletu alebo nástupu na zájazd.

8) CK C.A.Turist má právo odrátať zmluvnú pokutu od zaplateného preddavku alebo zaplatenej ceny objednaných služieb. CK C.A.Turist je zároveň povinná vrátiť objednávateľovi bezodkladne zostatok z uhradenej ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy.

VIII. Reklamácie, zodpovednosť za škody

1) V prípade, že rozsah alebo kvalita služieb je nižšia ako bolo dohodnuté v zmluve o zájazde, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu. Zákazník v zmysle § 741i OZ uplatní právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bez zbytočného odkladu, a to priamo na mieste u dodávateľa služby, alebo u povereného zástupcu CK tak, aby mohla byť vykonaná okamžitá náprava. Zákazník má právo reklamovať nekvalitné služby len vo vlastnom mene, príp. v mene osôb, ktoré sú spolu s ním uvedené v zmluve o obstaraní zájazdu. Zástupca CK je povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď v rámci svojej kompetencie.

2) Ak nie je možné okamžite vybaviť reklamáciu a vykonať nápravu, spíše zástupca CK s reklamujúcim písomný záznam s označením zájazdu, reklamujúcej osoby a predmetu reklamácie. Písomný záznam podpíše zástupca CK alebo zástupca dodávateľa služby a reklamujúci, ktorý obdrží jeden exemplár záznamu. Tento potvrdený písomný záznam je zákazník povinný predložiť pri neskoršej uplatnenej reklamácii.

3) Svoje nároky z reklamácie musí zákazník uplatniť u CK C.A.Turist bezodkladne písomnou formou, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu, inak právo zaniká. Na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami je CK C.A.Turist povinná odpovedať písomnou formou a to najneskôr do 30 dní od obdržania reklamácie v zmysle § 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Pre výpočet lehoty vybavenia reklamácie je rozhodujúci dátum uplatnenia tejto písomnej reklamácie u CK.

4) CK C.A.Turist zodpovedá objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy bez ohľadu na to, či tieto záväzky má plniť CK C.A.Turist alebo iní dodávatelia služieb, ktoré sa poskytujú v rámci zájazdu. CK C.A.Turist nezodpovedá za úroveň cudzích služieb a akcií mimo rámec zájazdu, ktoré si zákazník objedná na mieste u sprievodcu, hotela alebo inej organizácie.

5) Za predmet reklamácie sa nepovažujú také škody a majetkové ujmy spôsobené zákazníkovi, ktoré sú predmetom zmluvnej úpravy poistného krytia poisťovne na základe poistnej zmluvy o cestovnom poistení, ani také škody a majetkové ujmy, ktoré sú z rozsahu poistného krytia výslovne vyňaté.

6) Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe CK C.A.Turist, alebo okolnosti na strane zákazníka, na základe ktorých zákazník úplne alebo sčasti nevyužije objednané, zaplatené a cestovnou kanceláriou zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu alebo zľavu z ceny týchto služieb.

7) CK C.A.Turist si vyhradzuje právo na zrušenie možnosti niektorého nástupného miesta v prípade nízkeho počtu klientov z niektorého nástupného miesta. V takomto prípade bude klientovi ponúknuté náhradné miesto nástupu. Táto zmena musí byť zákazníkovi včas oznámená. Pri tejto zmene sa postupuje podľa ods. VI Bod 1) Všeobecných podmienok.

8) CK C.A.Turist nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinila ani ona, ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená objednávateľom, treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu, alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

IX. Alternatívne riešenie sporov

1) Klient má právo požiadať cestovnú kanceláriu o nápravu v prípade, ak sa domnieva, že cestovná kancelária porušila jeho práva alebo nevybavila reklamáciu k spokojnosti klienta. Ak cestovná kancelária na jeho žiadosť o nápravu porušenia jeho spotrebiteľských práv odpovedala zamietavo, prípadne na jeho žiadosť neodpovedala viac ako 30 dní klient môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov.

2) Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s cestovnou kanceláriou je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky. Zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/. Klient je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti. Okrem ARS má klient právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

3) Klient je oprávnený použiť na riešenie svojich sporov platformu riešenia sporov online, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Klient pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažností. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Klient môže priložiť dokumenty na podporu svojich sťažností. Subjekt ARS môže požadovať od klienta úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 Eur s DPH.

X. Poistenie

1) V cenách všetkých zájazdov z ponuky CK C.A.Turist je zahrnuté aj poistenie pre prípad insolventnosti CK 100% ceny zájazdu, ktoré CK C.A.Turist uzatvorila s poisťovacou spoločnosťou UNION v zmysle zákonov č. 281/2001 a č. 186/2006 Z.z. .

2) Komplexné cestovné poistenie nie je súčasťou zájazdov a každý účastník zodpovedá sám za uzatvorenie poistenia. CK C.A.Turist dohodne so zákazníkom v prípade záujmu komplexné cestovné poistenie v poisťovni UNION, s ktorou má CK C.A.Turist uzatvorenú zmluvu. O rozsahu a krytí poistenia informuje zákazníka. V rámci rozsahu komplexného cestovného poistenia je o.i. zahrnuté aj poistenie pre prípad, že objednávateľovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od zmluvy o zájazde - stornovanie zájazdu - v prípade nehody, alebo ochorenia. Poistenie stornovania zájazdu, ktoré je súčasťou komplexného cestovného poistenia, je nutné uzavrieť už pri prvom preddavku za zájazd. Obsah a cena Komplexného cestovného poistenia sú uvedené v Zmluve o obstaraní zájazdu, presný rozsah krytia a podmienky komplexného cestovného poistenia sú uvedené v brožúre poisťovacej spoločnosti, ktorú objednávateľ obdrží od CK C.A.Turist.

3) Poistný vzťah vzniká priamo medzi účastníkom zájazdu a poisťovacou spoločnosťou UNION. V konaní o odškodnení poistnej udalosti je poisťovňa UNION v priamom právnom vzťahu k účastníkovi zájazdu a cestovnej kancelárii C.A.Turist neprislúcha posudzovať existenciu, príp. výšku uplatňovaných nárokov z tohoto vzťahu.

XI. Záverečné ustanovenia

1) Tieto podmienky vstupujú do platnosti 1.12.2017 a vzťahujú sa na zájazdy a služby poskytované cestovnou kanceláriou C.A.Turist len vtedy, ak nie je CK C.A.Turist stanovený či vopred dohodnutý rozsah vzájomných práv a povinností inak, a to vždy písomnou formou.

2) Objednávateľ potvrdzuje, že je splnomocnený podpisom Zmluvy o obstaraní zájazdu, služieb alebo pobytu udeliť súhlas aj na spracovanie osobných údajov všetkých osôb uvedených v Zmluve. Poskytované údaje môžu byť sprístupnené zamestnancom CK C.A.Turist, s.r.o. a ďalej osobám, ktoré sú oprávnené služby zabezpečované CK C.A.Turist, s.r.o. ponúkať a poskytovať. Objednávateľ ďalej potvrdzuje podpisom tejto Zmluvy svoj súhlas s tým, aby CK C.A.Turist, s.r.o. spracovávala jeho osobné údaje, uvedené v Zmluve. Objednávateľ svojím podpisom potvrdzuje, že mu CK C.A.Turist, s.r.o. poskytla všetky informácie o spracúvaní osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (GDPR).

3) Objednávateľ potvrdzuje podpisom zmluvy o zájazde, že sú mu Všeobecné podmienky známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich prijíma.

4) Všetky údaje, informácie a pokyny obsiahnuté v ponuke CK C.A.Turist o službách, cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú všetkým informáciám známym a dostupným v čase spracovania ponuky (november 2017) a CK C.A.Turist si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia zmluvy o zájazde s objednávateľom.

5) Všeobecné zmluvné podmienky platia vždy do vydania nových Všeobecných zmluvných podmienok a platnosti nových zákonov resp. nariadení, ktorých účinnosť nastane v priebehu roka 2018. Aktuálne Všeobecné zmluvné podmienky budú uverejnené na www.caturist.sk.

Organizácie, ktoré už využili naše služby:

Allianz SP
Tatramat
ŽSR
Packaging Vogel And Noot
Slovnaft
Old Herold

Potrebujete poradiť?

Spýtajte sa nás!

Nechajte nám správu a my vám poradíme.