Často kladené otázky (FAQ)

1. Ako je môžné prihlásiť sa na pobyt / zájazd?

Najrýchlejší a najjednoduchší spôsob prihlásenia sa na pobyt / zájazd je vyplniť Rezervačný formulár (ďalej formulár) na našej webstránke, ktorý nájdete dolu ku každému zájazdu alebo ubytovaciemu zariadeniu. Vo formulári je potrebné uviesť svoju emailovú adresu, na ktorú Vám do max. 48 hodín pošleme potvrdenie rezervácie. V tomto potvrdení bude uvedené, dokedy a v akej výške je potrebné uhradiť zálohu za pobyt/zájazd + spôsob platby, ďalej si od Vás vyžiadame údaje za všetky cestujúce osoby (meno+priezvisko, bydlisko, dátum narodenia) – údaje potrebné na vypísanie Zmluvy o obstaraní zájazdu (prihlášky).

Ak nemáte možnosť vyplniť formulár cez internet, môžete si zájazd alebo pobyt objednať aj telefonicky na čísle 031/5527211 alebo 0905 517 255.

2. Kedy je pobyt / miesto na zájazde skutočne potvrdené?

Vaša prihláška sa stáva záväznou po uhradení zálohy. Výšku zálohy Vám vypočítame v potvrdení rezervácie. V prípade, že zálohovú platbu realizujete vkladom alebo prevodom na jeden z našich bankových účtov, po pripísaní Vašej platby na účet (je potrebné počítať s min. 24 hod lehotou na pripísanie platby na účet + čas potrebný na spracovanie Vašej platby do našej databázy, ktorý závisí od množstva spracúvaných platieb) Vám emailom odošleme potvrdenie o tom, že sme Vašu platbu prijali a týmto potvrdzujeme Váš pobyt / Vašu účasť na zájazde.

3. Je možné si pobyt / miesto na zájazde rezervovať aj bez zaplatenia zálohy?

Každý formulár prijatý v elektronickej forme (prostredníctvom našej webstránky) alebo poštou a následne potvrdený zo strany CK C.A.Turist je automaticky považovaný za rezerváciu pobytu alebo miesta na zájazde. Táto rezervácia sa v momente zaplatenia zálohy za pobyt / zájazd stáva záväznou prihláškou, na ktorú sa vzťahujú stornopodmienky. Po vyplnení formulára a prijatí potvrdenia rezervácie z našej strany Vám odporúčame zaplatiť zálohu obratom, resp. do termínu určeného v potvrdení rezervácie, inak Vám žiaľ miesto na pobyte/ zájazde nevieme garantovať. Naše pobyty a zájazdy, hlavne posledné miesta, sa zapĺňajú veľmi rýchlo. Prednosť majú tí naši klienti, ktorí si rezervovaný pobyt / miesto na zájazde „poistia“ čo najskôr zálohou.

Prosíme Vás o pochopenie, najmä pri obsadzovaní posledných pobytov alebo miest na zájazde, ak Vás naša kancelária požiada o zaslanie kópie dokladu o realizácii platby (vkladom alebo prevodom na účet), tento doklad bude pripojený k Vašej rezervácii/prihláške zájazdu s poznámkou, že platba je „na ceste“.

4. Akým spôsobom je možné zaplatiť zálohu, resp. doplatok za pobyt/zájazd? Je možné platiť aj kartou?

Aktuálne sú možné len bezhotovostné úhrady alebo vklady hotovosti na niektorý z našich účtov:

Tatrabanka, č.ú.: 2623002343/1100 - vo formáte IBAN : SK05 1100 0000 0026 2300 2343

alebo

ČSOB, č.ú.: 2100873/7500 - vo formáte IBAN : SK70 7500 0000 0000 0210 0873

názov účtu v oboch prípadoch: C.A.Turist s.r.o.

Variabilný symbol pre platbu: obdržíte pri potvrdení rezervácie zájazdu / pobytu

Konštantný symbol pre platbu: 0308

Popis transakcie / Účel platby: Môžete uviesť Vaše priezvisko + názov pobytu / zájazdu.

Hotovostné platby a platobné karty aktuálne neprijímame.

Pri platbe zo zahraničia použite tieto údaje:

Názov účtu: C.A.TURIST, S.R.O.

Adresa banky: ČSOB a.s. Bratislava - Krížna 46, 815 63 Bratislava/ SK

IBAN SK70 7500 0000 0000 0210 0873

BIC (Swift): CEKOSKBX

5. Je možné k platbe za pobyt / zájazd vystaviť faktúru?

V prípade, že si želáte plnú alebo čiastkovú sumu pobytu zájazdu (napr. len za letenky) vystaviť faktúru, napíšte túto požiadavku v rezervačnom formulári. Emailom na adresu caturist@caturist.sk nám pošlite Vaše kompletné fakturačné údaje. Uveďte tiež prosím konkrétne, za ktoré položky pobytu/zájazdu, má byť vystavená faktúra. Podľa Zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, paragraf 65, odsek 10 – bude cena zájazdu v krajinách EÚ, navýšená o výšku DPH.

Ak si želáte vystaviť faktúru, je potrebné, aby ste nám toto oznámili už v rezervačnom formulári, faktúry k pobytom/zájazdom dodatočne nevystavujeme.

6. Kedy je potrebné uhradiť doplatok?

Doplatok do celkovej ceny za pobyt/ zájazd je potrebné uhradiť najneskôr 45 dní pred začiatkom zájazdu, ak nie je dohodnuté inak. Pri vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 45 dní pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť 100% ceny objednaných služieb.

7. Je možné kúpiť si pobyt / zájazd aj na splátky?

Všetky platby súvisiace s objednaným pobytom / zájazdom musia byť uhradené v plnej výške pred nástupom klienta na pobyt / zájazd. Po vzájomnej dohode a na pobyty / zájazdy s odchodom minimálne 5 mesiacov od dátumu prihlásenia sa je možné dohodnúť platby aj na splátky (nie však typ Home Credit a pod.).

 


 

  


 

 

 Organizácie, ktoré už využili naše služby:

Allianz SP
Tatramat
ŽSR
Packaging Vogel And Noot
Slovnaft
Old Herold

Potrebujete poradiť?

Spýtajte sa nás!

Nechajte nám správu a my vám poradíme.